Onafhankelijk Herbalife Distributeur May Mercelis
 
 

  Home » Algemene voorwaarden Inloggen  |   |    
Productoverzicht
Herbalife Informatie
Wat is Herbalife
Productenoverzicht
Persoonlijk Advies
Bestelhandleiding
Aankomen
Sportvoeding
Vitaliteit
Huidverzorging
Recepten
Even voorstellen?
Distributeur worden?
Informatie
Betalen & Verzenden
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Bodywellness.be, handelend onder de namen Bodywellness.be
Stoktsestraat 78
2300 Turnhout
BTW-Nummer: BE 871.251.723

Hierna te noemen: Bodywellness.be

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bodywellness.be: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bodywellness.be en de consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bodywellness.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bodywellness.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bodywellness.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Bodywellness.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Bodywellness.be kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bodywellness.be niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Bodywellness.be garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.7 Bodywellness.be is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Bodywellness.be dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.8 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van Bodywellness.be zijn inclusief BTW. Aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Bodywellness.be onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Bodywellness.be heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Bodywellness.be worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Betaling kan geschieden per online bankieren of schriftelijke overboeking. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bodywellness.be.

4.5 Indien de consument met enige betaling in gebreke blijft, is Bodywellness.be gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 

   
Factuurdatum is de ingangsdatum van uw betalingsverplichting
   
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum
   
Bij niet betaling binnen de vastgestelde termijn of onvolledige betaling , wordt het bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50,00 EURO
   
Bij niet betaling binnen de vastgestelde termijn of onvolledige betaling is een verwijlintrest verschuldigd van 10%
   
Bij gerechtelijke betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd. 

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de consument binnen 7 dagen zijn order kosteloos annuleren.

Artikel 6 Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Bodywellness.be. Bodywellness.be is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door Bodywellness.be ingeschakelde vervoerder.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Bodywellness.be hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van Bodywellness.be zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Bodywellness.be de consument dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Bodywellness.be schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Bodywellness.be behoorlijk in gebreke is gesteld.

6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Bodywellness.be de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6 Indien Bodywellness.be gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Bodywellness.be ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Garantie

7.1 Bodywellness.be garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife-producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. U dient wel binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoed wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoopbedrag minus de verzend- en handlingkosten die wij hebben gemaakt zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Bodywellness.be de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Bodywellness.be vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Bodywellness.be te retourneren en de eigendom daarover aan Bodywellness.be te verschaffen.

7.5 Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Bodywellness.be of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.6 Het is mogelijk dat Bodywellness.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bodywellness.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.7 Wettelijke bedenktijd: Binnen de zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de orderbevestiging, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Bodywellness.be is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Bodywellness.be te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Bodywellness.be met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Bodywellness.be gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bodywellness.be en op de wijze zoals door Bodywellness.be aangegeven.

Artikel 10 Betaling

Bodywellness.be biedt u de volgende mogelijkheid om te betalen:

Betaling kan geschieden per online bankieren of schriftelijke overboeking. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bodywellness.be.

U ontvangt een factuur van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en uw ordernummer. 
U maakt zelf het bedrag naar ons over. 

           733-0221567-49 KBC Bank t.n.v. May Mercelis, Turnhout
           o.v.v. uw ordernummer 

Betaling per bank of giro neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 Bodywellness.be is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Bodywellness.be aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Vrijwaringen

12.1 De consument vrijwaart Bodywellness.be voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien consument aan Bodywellness.be informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bodywellness.be geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien door Bodywellness.be geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Bodywellness.be jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2 Bodywellness.be is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is Bodywellness.be niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bodywellness.be of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bodywellness.be in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bodywellness.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bodywellness.be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bodywellness.be niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bodywellness.be worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voorzover Bodywellness.be ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bodywellness.be gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.  

Artikel 16 Privacy en Discretie

16.1 Bodywellness.be geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Bodywellness.be gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

16.2 Op de verzendingen wordt de naam Bodywellness.be als afzender vermeld. De producten zijn discreet, in neutraal karton en zonder opdruk verpakt.

16.4 Op de factuur staat o.a. Bodywellness.be vermeld. De naam Bodywellness.be wordt ook weergegeven. Wegens wettelijke verplichtingen treft de consument op de factuur een productomschrijving aan.

16.5 Op het rekeningafschrift staat Bodywellness.be vermeld. De naam Bodywellness.be kan worden vermeld. De consument treft geen productomschrijving op het rekeningafschrift aan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op elke overeenkomst tussen Bodywellness.be en de consument is Belgisch recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Bodywellness.be of overeenkomsten gesloten met Bodywellness.be worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19 Disclaimer

19.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Bodywellness.be steeds worden gewijzigd. Bodywellness.be registreert en slaat de door de consument verstrekte gegevens in een databestand op. 

19.2 De website van Bodywellness.be en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Bodywellness.be sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Bodywellness.be onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Bodywellness.be geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Bodywellness.be garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 20 Diversen

20.1 Wanneer door Bodywellness.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bodywellness.be deze Voorwaarden soepel toepast.

20.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bodywellness.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bodywellness.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

20.3 Bodywellness.be is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 21 Copyright

21.0 Deze website is auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op deze website, bestaande uit foto's, afbeeldingen, logo's, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden: gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals uw webbrowser met deze informatie omgaat.
Het gebruik cq misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.

VolgendeCopyright © 2019 Bodywellness.be
Powered by osCommerce

Your IP Address is: 3.226.243.130